Ympäristön suojelu Suomessa

Metsä

Suomessa on lukuisia hyviä esimerkkejä luonnonsuojelusta. Suomessa on laaja-alaista ja yksityiskohtaista ympäristötietoa. Lisäksi suomalaisten tekniset tiedot ja taidot antavat erinomaisen perustan tehokkaaseen ympäristönsuojeluun. Yhtenä maailman rikkaimmista teollisuusmaista Suomella on mahdollisuus sijoittaa tärkeisiin ympäristönsuojelun toimenpiteisiin. Suomen alhainen väestöntiheys ja melko koskematon luonto edesauttavat luonnonsuojelua. Menestyvät ympäristönsuojelun käytännöt ovat näkyvissä joka puolella maatamme. Monet saastuneet järvet ja joet on puhdistettu. Ilmanlaatu on parantunut huomattavasti teollisuusalueiden ympärillä. Suomen avokkain luonnonvara eli metsä hoidetaan tehokkaammin kuin aiemmin ja puiden vuosikasvu ylittää selkeästi vuosittaisen puiden hakkuun.

Teollisuus

Suomessa on vähennetty huomattavasti teollisuuden päästöjä. Myös maatalouden, liikenteen ja kotitalouksien päästöjä valvonnassa on edistytty, vaikka toistaiseksi ei olekaan saatu yhtä hyviä tuloksia kuin teollisuudessa. On edelleen tarve vähentää ilman saasteita, hiilidioksidipäästöjä ja hiukkasia lentoliikenteessa ja maatilojen ja haja-asutusalueiden aiheuttamia ravinnepäästöjä. Ydinvoimaloista ei tule päästöjä, mutta se on silti riskialtis tapa tuottaa energiaa. Aurinko-, tuuli- ja vesienergiaa on alettu käyttämään huomattavasti aikaisempaa enemmän. Teollisuuden päästöjä on vähennetty huomattavasti asentamalla erilaisia suodattimia, jotka estävät päästöjen joutumista ilmaan. On paljon hankalampaa ja kalliimpaa korjata tapahtuneet vahingot, kuin estää ne etukäteen.

Yhteinen ongelma

Monilla mailla on suunnitelmia teollisuuden päästöjen vähentämisestä vaihtamalla energiantuotanto ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin lähi vuosina. Myös Euroopan Unioni on päättänyt säädöksiä teollisuudesta tulevien päästöjen vähentämiseen. Ihmisiä yritetään tiedottaa ympäristön ongelmista ja siitä, miten niihin voi itse vaikuttaa. Suomi on kärkimaita säätämään lakeja ja asetuksia kestävän kehityksen edistämiseksi yhteiskunnan jokaisella sektorilla.

Euroopan ympäristökeskus tukee Euroopan Unionin sisällä teollisuuden aiheuttamaa saastumisen korjaamista. Se tukee myös strategioita, jotka voidaan ottaa pitkällä aikavälillä käyttöön teollisuuden päästöjen haittavaikutusten vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Euroopan ympäristökeskuksen tärkein tehtävä on lähinnä tarjota tietoa päätösten tekijöille. Euroopan Unionin maiden tulee raportoida päästöitään suoraan EU:lle. Raportissa tuodaan ilmi myös kasvihuonekaasut, jätteen tuottaminen ja luonnonvarojen kuluttaminen. Euroopan ympäristökeskus auttaa Euroopan Unionia aloitteiden tekemisessä ja yksinkertaistamaan raportointia päästöistä, joita teollisuus aiheuttaa. Euroopan Unioni pyrkii puhtaaseen energiantuotantoon, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Jatkuvasti kehitetään myös uutta teknologiaa puhtaamman energian tuottamiseksi. Euroopan Unioni haluaa vähentää saastumista ja näin turvata ympäristön suojelun Suomessa. Suomella on myös omia ympäristötavoitteita ympäristön suojelemiseksi kuten kasvava vesienergian käyttö paikoissa, joissa se on mahdollista ja vesistö on lähellä. Myös aurinkoenergiaa käytetään koko ajan enemmän. Myös yksityiset ihmiset ovat alkaneet käyttämään enenevissä määrin aurinkoenergiaa asentamalla koteihinsa ja mökeilleensä aurinkopaneeleita. Tuulienergian käyttö on lisääntynyt runsaasti myös teollisuuden energianlähteenä. Tuulimyllyjä näkeekin vuosi vuodelta enemmän varsinkin rannikon tuntumassa aivan Etelä-Suomesta alkaen.

Teollisuuden päästöjä valvottaan tällä hetkellä eniten niiden päästöjen aiheuttamien ympäristöongelmien radikaaliseksi vähentämiseksi. Tällä onkin saatu erinomaisia tuloksia ympäristön suojelemiseksi Suomessa.

1974 on tehty sopimus Balttianmeren maiden välillä, jonka mukaan kaikki maat sitoutuvat vähentämään teollisuuden päästöjä. Maiden sisäisten toimien johdosta saasteiden määrän pääseminen Itämereen on suurissa määrin laskenut viime vuosien aikana.

Tärkeä osa ympäristön suojelua on myös maatalouden jätevesipäästöjen suodatus, koska se estää vesistöjen rehevöitymistä ja sillä estetään liiallinen ravinteiden pääseminen vesistöihin. Tällä on jo saatu myös erinomaisia tuloksia Suomen ympäristön suojeluun. Erilaiset tekniset parannukset ovat mahdollistaneet maatalouden tarkemman seurannan ja näin ollaan voitu huomattavasti vähentää päästöjä ja kehittää tuotantoa entistä tehokkaammaksi.

Teollisuuden kunnossapitoon

Teollisuuden kunnossapitoon ja kehitykseen on panostettu valtavasti jo vuosia. EU ja Suomi ovat panostaneet ympäristön suojeluun todella paljon tulokset ovat jo erittäin hyvin näkyvissä. Tekemistä toki vielä on ja huolellisella kunnossapidolla ja suodatinten parantamisella entisestään, pystytään tulevaisuudessa edelleen parantamaan teollisuuden päästöjä. Kunnossapitoon kuuluu luonnollisesti myös kaikki teollisuudessa käytettävät laitteet ja laitteita uusimalla on päästy aina vain tehokkaampaan tuotantoon entistä pienemmillä päästöillä. Tehtaissa tehdään välillä suurempiakin kunnossapitotöitä ja silloin tehdään laitteistoon uusimista ja tarkoituksena on aina tuottavuuden parantamisen lisäksi ympäristön suojelu Suomessa. Ympäristön suojelua kehitetään monin tavoin ja useilla osa-alueilla erilaiset innovaatiot mahdollistavat entisestään ympäristön suojelua Suomessa. Tekniikan kehittyminen tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia ja erityisen hyvää on se, että asioita ei yritetä parantaa vain Suomessa, vaan koko Euroopan Unioni on mukana parantamassa päästöjä suojelemassa siten ympäristöä.

Lähde: https://finland.fi/life-society/environmental-protection-in-finland/